مشخصات ابعادی و وزن میلگرد ساختمانی چاپ

 

منیع : سایت ذوب آهن اصفهان